Problem wilgoci w budynku to złożone zagadnienie wymagające rozpatrzenia wielu aspektów

⦁ przyczyn i źródeł zawilgotnienia,
⦁ sposobu zachowania się materiałów budowlanych wobec wody i wilgoci, :
⦁ efektywnych metod osuszania budynków,
⦁ problemu odgrzybiania ścian.

Osuszanie budynków – nie takie proste jakby się mogło wydawać

Już na etapie ujęcia teoretycznego osuszanie budynków rodzi wiele wątpliwości i punktów spornych, które dotyczą przede wszystkim prawidłowego definiowania procesu oraz określenia kryteriów podziału metod osuszania. Okazuje się bowiem, iż kością niezgody wśród specjalistów jest już sama definicja osuszania. Jedni uważają, że za osuszanie budynków należy uznać wszystkie działania oraz czynności, których podjęcie prowadzi do usunięcia nadmiaru wilgoci ze ścian. Drudzy są zdania, że osuszanie ścian to zespół działań, które można by określić mianem aktywnego osuszania. Są to działania bezpośrednio skierowane na skutek (tj. wilgoć zalegającą w ścianach), a nie na jego przyczynę. Wśród specjalistów jest jeszcze jedna grupa, która uważa, że mianem osuszania należy nazywać te działania i czynności, które zmierzają przede wszystkim do usunięcia przyczyny zawilgocenia, a po zastosowaniu których mury wysychają samoistnie.

Niezależnie od tego, kto ma rację metody osuszania możemy podzielić:

⦁ wedle kryterium inwazyjności na inwazyjne i nieinwazyjne,
⦁ wedle kryterium wysychania na naturalne i wymuszone.

Przyczyna zawilgocenia a osuszanie budynku

Jak już wspomnieliśmy na samym początku tego artykułu, osuszanie jest złożonym procesem, który obejmuje wiele kwestii. Jedną z nich, właściwie najbardziej podstawową jest przyczyna zawilgocenia. To od zdiagnozowanej przyczyny zawilgocenia zależeć powinna metoda osuszania, jaką wybierzemy w celu usunięcia wilgoci z budynku. Wśród najpopularniejszych przyczyn zawilgoceń można wymienić m.in.:

⦁ postępującą na przestrzeni czasu degradację hydroizolacji fundamentów prowadzącą do podciągania wody z gruntu;
⦁ nieprawidłowo wykonaną hydroizolacji fundamentów prowadzącą do podciągania wody z gruntu;
⦁ brak hydroizolacji fundamentów, co prowadzi do podciągania wody z gruntu;
⦁ postępującą na przestrzeni czasu derogację poszycia dachowego, która powoduje nacieki podczas opadów atmosferycznych, :
⦁ nieprawidłowo osadzone okna,
⦁ postępującą na przestrzeni czasu degradację materiału budowlanego, w którym tworzą się bruzdy i kapilary umożliwiające przenikanie wody do wyższych partii budynku.

Czasami występowanie wilgoci jest niezależne od konstrukcji budynku i wynika z nieprawidłowego przygotowania terenu pod budowę. Ten problem szczególnie często dotyka mieszkańców nowopowstających osiedli mieszkaniowych, które wzniesiono bez zadbania o skuteczne osuszenie terenu. Tylko prawidłowa diagnoza przyczyny zawilgocenia ścian umożliwia adekwatny dobór metod, technik oraz narzędzi do efektywnego osuszania budynku. Nieadekwatny dobór narzędzi do osuszania może powodować jeszcze szybszą degradację konstrukcji. To dlatego osuszanie najlepiej pozostawić ekspertom.:

Metody osuszania

Wraz z postępem technologicznym rośnie liczba metod osuszania oraz ich skuteczność. Do najstarszych, a dzisiaj niezwykle rzadko stosowanych metod osuszania ścian można zaliczyć metody, które polegają na tworzeniu izolacji poziomej, w wyniku czego następuje przerwanie „ścieżek” podciągania wody i naturalne osuszenie muru. Zalicza się do nich:

⦁ podcinanie murów,
⦁ podmurowywanie ław fundamentowych,
⦁ wbijanie w ścianę blach ze stali nierdzewnej.

Jak już sobie powiedzieliśmy są to metody niezwykle rzadko stosowane. Współcześnie eksperci sięgają po znacznie bardziej zaawansowane technologicznie metody na osuszanie budynków. Są to przede wszystkim metody iniekcji.

Iniekcja – skuteczny sposób na suchy mur

Iniekcja jest metodą zaliczaną do metod inwazyjnych. Mówiąc fachowo polega na wytworzeniu w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie wilgoci. Oznacza to, że w ścianie wytwarza się blokadę, która uniemożliwia dalsze przenikanie wody do wyższych partii muru. W konsekwencji następuje osuszenie ściany oraz jej izolacja.

Metody iniekcyjne dzieli się na:

⦁ iniekcję grawitacyjną,
⦁ iniekcję ciśnieniową,
⦁ elektroiniekcję,
⦁ termoiniekcję.

Jedną z odmian iniekcji ciśnieniowej jest iniekcja krystaliczna.

Warszawa – jaka metoda osuszania będzie najlepsza?

Problem wilgoci to kwestia szalenie indywidualna. Dwa sąsiadujące z sobą budynki mogą się borykać z wilgocią z całkowicie odmiennych przyczyn i ich lokalizacja będzie tutaj czynnikiem niewiążącym. Dlatego nie można wskazać jednej metody osuszania jako tej uniwersalnej i sprawdzającej się we wszystkich warunkach. W prawdzie praktyka pokazuje, że iniekcja – w szczególności w wariancie z podlegającym krystalizacji materiałem iniekcyjnym – jest obecnie bardzo popularna i często stosowana. Wynika to z jej skuteczności oraz faktu, iż przed „założeniem izolacji” nie trzeba mechanicznie osuszać murów. Niemniej jednak, może się okazać, że w przypadku konkretnej nieruchomości lepiej będzie zastosować inny rodzaj iniekcji lub zupełnie inną metodę osuszania ścian.